Stadgar

Dessa stadgar antogs 2022-10-20

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

§1.1 Föreningens firma är “Västgöta Nation i Linköping”.

§1.2 Föreningen har sitt säte i Linköping.

§1.3 Nationen är en ideell förening för inskrivna vid Linköpings Universitet och har som syfte att främja nationsmedlemmarnas gemensamma intressen och deras samhörighet.

§1.4 Berättigad till medlemskap i Nationen är varje inskriven vid Linköpings Universitet som har någon anknytning till Västergötland. Om vägande skäl föreligger kan en person som känner speciell kärlek till Västergötland få bli medlem.

§1.5 Medlem i Nationen är den som erlagt medlemsavgift för innevarande termin/-er. Nytt medlemsregister upprättas 1 september varje år och destrueras senast 31 oktober nästkommande år.

§1.6 Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap meddelar detta till styrelsen som skyndsamt behandlar ärendet.

§1.7 Nationens verksamhets- och räkenskapsår är 1/3 – 28/2. Vid skottår 1/3 – 29/2.

§1.8 Firmatecknare för föreningen är föreningens Qurator och kassör, var för sig.

Kapitel 2. Nationens förtroendevalda

§2.1 Förtroendevald är den person som utsetts till något uppdrag av nationsmöte.

§2.2 Nationens angelägenheter handhas av Nationens styrelse, som väljs i sin helhet av årsmötet. Eventuell vakans tillsätts på sätt som årsmötet finner lämpligt. Styrelsen är ansvarig inför nationsmötet för Nationens ekonomi och verksamhet.

§2.3 Det åligger styrelsen att:

 • ägna uppmärksamhet åt allt som rör Nationens verksamhet och dess syfte.
 • övervaka stadgar och föreskrifters efterlevnad.
 • ansvara för Nationens ekonomiska förvaltning.
 • avge en årsberättelse.
 • till höstmötet ta fram förslag på valberedning.

§2.4 Varje medlem kan väljas till förtroendevald. Förtroendevald utses för innevarande verksamhetsår.

§2.5 Styrelsen består av minst Qurator, lokalgöte och kassör. Quratorn agerar ordförande. Styrelsens storlek bestäms av årsmötet.

§2.6 Varje styrelse bestämmer inbördes vilka uppgifter varje styrelsemedlem skall ansvara för.

§2.7 För att styrelsen skall vara beslutande krävs att minst 2/3 är närvarande.

§2.8 Höstmötet utser valberedningen bestående av tre nationsmedlemmar, som inte sitter i styrelsen vid valtillfället. Valberedningen utser internt den som skall vara sammankallande. Det åligger valberedningen:
att till årsmötet ta fram förslag på styrelse och två revisorer samt övriga förtroendevalda.

§2.9 Årsmötet utser två revisorer som skall granska Nationens ekonomi och verksamhet. Revisorerna får inte inneha annan förtroendepost. Revisorerna redovisar sitt arbete på årsmötet och deras utlåtande ska beaktas i frågan om ansvarsfrihet.

§2.10 Inspektor väljs av årsmötet på en period av fyra år. Inspektor kan avsättas av ordinarie nationsmöte. Inspektor kan även avgå på egen begäran. Inspektor skall verka som en länk mellan Västgöta Nation i Linköping och Linköpings Universitet och näringslivet. Inspektor ska även fungera som en rådgivare vid behov.

§2.11 Den förtroendevald som inte längre kan, eller önskar, fullfölja sitt uppdrag kan till styrelsen lämna in sin skriftliga begäran om sitt entledigande. Denna begäran skall sedan handläggas skyndsamt av styrelsen. Entledigandet skall protokollföras och meddelas vid nästa Nationsmöte.

§2.12 Då en förtroendevald blir entledigad ska revisorerna, direkt efter att entledigandet är protokollfört, utreda ansvarsfrågan fram till entledigandet samt ge förslag till Nationsmötet om ansvarsfrihet ska till- eller avstyrkas.

Kapitel 3. Nationsmöten

§3.1 Nationens högsta beslutande organ är nationsmöte.

§3.2 Två ordinarie nationsmöten skall hållas per verksamhetsår. Ett på vårterminen (årsmöte) och ett på höstterminen (höstmöte). Kallelse till nationsmöte utfärdas av styrelsen. Ärenden som önskas tas upp på mötet skall anmälas till styrelsen senast en vecka innan nationsmötet. Styrelsen skall ta fram en föredragningslista.

§3.3 Nationsmöte öppnas av person utsedd av styrelsen (lämpligen Qurator), varefter närvaro tas upp, mötesordförande, mötessekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare väljs, eventuella adjungeringar, frågan om mötets stadgeenliga utlysande behandlas varefter övriga ärenden behandlas.

§3.4 På årsmöte skall:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse föredragas och läggas till handlingarna.
 • Styrelse väljas.
 • Två revisorer väljas.
 • Frågan om ansvarsfrihet behandlas.
 • Årsavgiften fastställas.
 • Styrelsens förslag behandlas.
 • Väckta motioner behandlas.

§3.5 På höstmöte skall:

 • Valberedning väljas.
 • Styrelsens förslag behandlas.
 • Väckta motioner behandlas.

§3.6 Vid nationsmöte äger samtliga närvarande medlemmar en röst var. All omröstning sker genom acklamation om ej annat begärs. Samtliga frågor utom stadgeändringar, avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika antal röster äger mötesordförande utslagsröst utom i personval då lotten skall avgöra.

§3.7 Varje mötesprotokoll skall justeras i enlighet med vad som beslutas. Årsmötesprotokoll skall vara justerade inom 2 veckor från att mötet ägt rum.

§3.8 Beslut om ändring av stadgarna fattas vid två på varandra följande nationsmöten med minst en månads mellanrum (varav det ena skall vara ordinarie nationsmöte). För beslutets giltighet fodras att vid varje möte minst 2/3 av de ordinarie röstberättigade därom är ense. Rättelser av stadgarna kan göras utan att beslut därom tagits på två nationsmöten, under förutsättning att rättelsen ej ändrar stadgarnas innebörd.

§3.9 Extra nationsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller minst 10 medlemmar skriftligen hemställer därom. Vid extra nationsmöte kan endast de i kallelsen angivna ärendena avhandlas.

§3.10 Kallelsen till ordinarie nationsmöten utfärdas minst 14 dagar i förväg och till extra nationsmöten minst 7 dagar i förväg, genom nationens informationskanaler.

§3.11 Det skall närvara minst 5 individer med rösträtt på nationsmötet för att mötet skall anses behörigt.

§3.12 Vid ett nationsmöte kan Styrelse äska pengar ur Nationens utvecklings- och krisfond. För att godkänna en äskning bör anledningen vara god och väl beskriven. Det skulle till exempel kunna handla om stor reparation/renovering av nationslokalen eller att stödja upp den vanliga verksamheten efter ett år med dåligt resultat. En eventuell överföring från sparkontot till nationens konto skall röstas igenom på ett nationsmöte i samband med redovisning av verksamhetsårets ekonomi.

Kapitel 4. Speciella bestämmelser

§4.1 Hemsida, informationsbrev och lämpliga affischeringsplatser skall brukas som informationskanaler mellan förtroendevalda och övriga medlemmar.

§4.2 För Nationens upplösning erfordras beslut av två på varandra följande nationsmöten med minst en månads mellanrum (varav det ena skall vara ordinarie nationsmöte). Nationen kan dock ej upplösas så länge 10 medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Eventuell nettobehållning sättes in på ett konto med en av ordinarie nationsmöte utsedd förvaltare.

§4.3 Medlemmar i West Gothia Altus (WGA) räknas som medlemmar i nationen, men saknar rösträtt på nationsmötet.

§4.4 Efter att en styrelse tilldelas ansvarsfrihet får dess medlemmar rätt till en förtjänstmedalj. För ett år i styrelsen utdelas en bronsmedalj. För två år eller ett år som Qurator utdelas en silvermedalj. Guldmedalj utdelas till personer som under en lång tid och på ett beundransvärt sätt arbetat för Nationen i dess mål och strävanden. En guldmedalj kan enbart utdelas efter ett beslut fattats under ett nationsmöte. Enbart en medalj av varje valör får tilldelas en och samma person.